Speciální hasicí zařízení

Speciálními hasicími zařízeními jsou chápána hasicí zařízení pro zvláštní použití. Pro příklad zde uveďme zařízení pro hašení jisker a automatický protipožární systém do kuchyňských zařízení. Také tato hasicí zařízení by měla být pravidelně kontrolována z hlediska funkčnosti a hasicí účinnosti

Kuchyňská ochranná zařízení
Požáry v gastronomických provozech ohrožují personál a často způsobují dalekosáhlé hmotné škody, po nichž mohou následovat nákladné rekonstrukce a dlouhé odstávky. Speciální trysky rozstřikují tekuté hasivo na hořící povrch tuku, do digestoří a odvětrávacích kanálů. Hasivo se na povrchu tuku napění a zabrání tak přístupu kyslíku a díky současnému ochlazení povrchu i opětovnému vznícení, tudíž se plameny po samovznícení nemohou dál nekontrolovatelně šířit.

Zařízení pro hašení jisker
Jiskry představují palčivý problém v pneumatických odsávacích a dopravních zařízeních např. při zpracování dřeva a v provozech textilního a potravinářského průmyslu, průmyslu krmiv, zpracování kůže a také gumárenského a chemického průmyslu. Vznikají činností obráběcích strojů a přívodními potrubími se rychle dostávají do dalších součástí výrobního zařízení.

Zde mohou způsobovat doutnavé požáry, které se v krátké době mohou nepozorovaně rozvinout v požáry velkého rozsahu a výbuchy prachu. Zařízení pro hašení jisker poskytují spolehlivou ochranu: Zápalné jiskry jsou odhalovány již v přívodním potrubí speciálními hlásiči. Mezi zjištěním a hašením uběhnou pouze zlomky sekund.