Výchozí kontroly (přejímky)

Výchozí kontrola nově instalovaného protipožárního zařízení je kontrolou do posledního detailu. Odpovídá rozsah ochranných opatření zadání? Je množství hasiva přizpůsobeno existujícímu riziku? Je zajištěna funkční provázanost jednotlivých součástí? Toto je pouze příklad několika otázek z rozsáhlého katalogu, které se uplatňují při výchozí kontrole.

Zpráva o kontrole (VdS protokol) je také východiskem pro vyhodnocení ze strany pojistitele a je rovněž dokladem o splnění stavebních podmínek, neboť specialisté Technické zkušebny mohou jako znalci stavebního dozoru posoudit a odsouhlasit kvalitu zařízení také ve smyslu splnění příslušných stavebních podmínek. U plynových hasicích zařízení slouží zpráva o kontrole jako doklad pro zkoušky prováděné znalcem, které vyžadují profesní organizace.